Strategi kurser

Der afvikles kurser i strategi for bestyrelser og ledere på alle niveauer

At formulere og tilvejebringe troværdige data til at kvalificere input til strategiprocessen er een ting – at omsætte strategi til taktik hos mellemledere og mellem forskellige funktionsafdelinger og medarbejdere en udfordring!

2 kurser i strategi tilbydes i løbet af efteråret 2024 ring for nærmere og se indhold samt udbytte på det første kursus herunder. Datoer for kursus i september følger, kontakt mig for tilmelding og nærmere.

 

Strategiprocessen

 

Kursus 1:

Strategiens paradokser og workshop

Formålet med kurset er at skabe indblik i organisationers forskellige strategiske paradokser, som bestyrelse og direktion løbende skal overveje. Hvorledes kan paradokserne øve indflydelse på organisationens forretningsområder, og hvilke af disse viser sig at være relevante at overveje og i givet fald, hvorledes skal disse tilgås? Identificering af de væsentligste paradokser, der skal arbejdes med i organisationen.
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer samt direktionsmedlemmer med ansvar for organisationens strategi og bæredygtighed, samt chefer og mellemledere med interesse for egen afdelings-/funktions bidrag til organisationens strategiske forretningsområder.
Udbytte: Indsigt i de 11 paradokser indenfor strategitænkningen, hvorledes kan relevansen af disse løbende vurderes i kraft af deres karakteristika, og deres betydning for organisationens forretningsområder? Hvilke ledelsesmæssige tilgange er relevante ift. paradokserne? Der fokuseres på at videreudvikle deltagernes strategiske bevidsthed, og hvorledes strategi bidrager til værdiskabelsen. Samspillet mellem organisationens væsentligste paradokser identificeres.
Form & metode: Der arbejdes med oplæg og gruppediskussioner, samt organisationsvis diagnosticering af de mest værdiskabende og potentielt destruktive paradokser, og hvorledes de strategiske processer kan medvirke til at håndtere og monitorere disse. Workshop hvor der foretages en diagnosticering af nuværende strategiske prioritering og der sættes fokus på mulige opmærksomhedspunkter fremadrettet.
Tid & sted: 1.5 dag fra kl. 09.00 – 15.00 & 09.00 – 13.00 – Odense d. 5. & 6. september
Pris pr. deltager: 4.500 kr. max. 16 deltagere og gerne 2 deltagere fra samme organisation. Kurset oprettes ved minimum 6 deltagere.
Forplejning: morgenmad, kaffe & the samt sandwich og kage

 

Litteratur:

Hansen, Henrik Søgaard, Strategisk ledelse – fra teori til praksis, (2024) DJØFs forlag – udleveres på kursusdagen.

 

Program 1. dag:

08.30 – 09.00 ankomst og morgenbord

09.00 – 09.30 Præsentation og forventningsafstemning

09.30 – 10.15 Strategens undrings- og handlerum, tamme versus komplekse strategiske problemer samt det strategiske udgangspunkt

10.30 – 11.15 Paradokser knyttet an til strategiindholdet

11.30 – 12.15 Paradokser i relation til strategiprocessen

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Paradokser relateret til den strategiske kontekst

14.00 – 15.00 Paradoksernes funktion og relevans for organisationens strategitænkning – eftertænksomhed i relation til konkrete problemer i grupperegi samt opsamling samt paradoksskema udleveres til forberedelse til workshop.

 

Program 2. dag

08.30 – 09.00 Ankomst og morgenbord

09.00 – 09.45 Strategiskolerne og de 5 P for strategi – strategiprocessen i organisationen

10.00 – 12.00 Workshop – egen organisation sat i relation til de strategiske paradokser – identificering af essentielle strategiske paradokser, der skal arbejdes videre med og gøres til genstand for strategiprocessen.

12.00 – 12.15 Tilbagemelding og afslutning

12.15 – 13.00 Fælles frokost

Kursus 2:

Krisestrategier

Formålet med kurset er at skabe indblik i organisationers forskellige strategiske muligheder for at komme igennem en krise, der rammer forretningsområdet, således der må foretages tilpasninger, for at sikre overlevelse.
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer samt direktionsmedlemmer med ansvar for organisationens strategi og bæredygtighed, samt chefer og mellemledere med interesse for egen afdelings-/funktions bidrag til organisationens kriseparathed.
Udbytte: Indsigt i relevante strategier for at sikre den fremtidige kriseparathed og indbygge elementer af disse i nuværende organisation, således der kan udvikles strategier på forkant af kriser, der indtræffer med kortere mellemrum og stærkere intensitet.
Form & metode: Der arbejdes med oplæg og gruppediskussioner, samt organisationsvis diagnosticering af nuværende status samt krisefremsyn og udvikling af relevante organisatoriske krisestrategier ved efterfølgende workshop.
Tid & sted: 1. dag fra kl. 09.00 – 15.00, Odense d. 4. september
Pris pr. deltager: 3.000 kr. max. 16 deltagere og gerne 2 deltagere fra samme organisation. Oprettelse ved minimum 6 deltagere.
Forplejning: Morgenmad, kaffe & the samt sandwich og kage

 

Litteratur:

Hansen, Henrik Søgaard, Strategisk ledelse – fra teori til praksis, (2024) DJØFs forlag – udleveres ved ankomst.

 

Program for dagen:

08.30 – 09.00 Ankomst og morgenbord

09.00 – 09.45 Præsentation af deltagere, udlevering af materialer samt Faser i kriser

10.00 – 10.45 Krise parathed og strategier i danske virksomheder – en undersøgelse og dens resultater

11.00 – 11.45 Krisestrategi – naviger i STORE kriser

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 15.00 krise Workshop og afslutning

Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen