Learn How

Kort gennemgang af et typespil.

Produkter & serviceydelser

Learn-How spillet er indrettet så tre til ti hold kan spille imod hinanden. Hvert hold er et firma, som skal afsætte sine serviceydelser på markeder sammen med medspillerne. Der er indbygget mange parametre i spillet, så hvert hold skal planlægge markedsføring, likviditet, personaleforhold med mere. I hvert spil gennemføres der et antal perioder, idet udviklingen i de enkelte virksomheder kontinuerligt vurderes.

Hvert hold udstyres med en spilleplade, Learn-How penge, medarbejdere i form af kort og opgaver. Beregning af spillets forløb foregår i et specielt udviklet IT-program. Spillet kan afvikles med kun en PC, men det giver større dynamik hvis hvert hold udstyres med hver sin PC. Kommunikationen mellem holdene og spilstyrer foregår gennem almindeligt netværk.

Spillet vil normalt strække sig over ca. 20 timer. Efter hver periode bliver holdenes satsning holdt op mod hinanden, og parametrene for næste periode bliver kommunikeret tilbage til holdene. Disse parametre vil afhænge af konkurrenceforhold både hvad angår afsætning af varer og rekruttering af personale. Virksomhedens kapacitet skal også justeres efter den mængde opgaver man byder på.

Spillet opleves som realistisk af deltagerne, og engagementet er normalt meget stort. Det er vanskeligt at forestille sig en mere effektiv indlæring af de koncepter, spillet beskæftiger sig med. Ved planlægning af strategier, vil holdene blive introduceret til forskellige forretningsmodeller, og disse modeller vil blive opdateret på dynamiske grafer, så holdene kan følge konsekvenserne af deres strategiske valg.

I vores produktportefølje indgår i øjeblikket et unikt & fleksibelt virksomhedsspil, der i sin struktur er designet til at kunne lægge vægten af læringen indenfor forskellige temaer af virksomhedsdrift- og udvikling.

Big-Business:

Målet er at give deltagerne et grundlæggende indblik i virksomhedsdrift & udvikling, herunder økonomi, markedsføring, regnskab, forretningsstrategier, personalehåndtering & imagepleje.

Udbytte

At give deltagerne inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:

· Hvordan får vi fat i kunderne?
· Hvorledes fastholder vi fremdriften i virksomheden i en tid hvor stagnation er lig med tilbagegang?
· Hvordan styrer vi vores likviditet – betyder det noget i hvilken rækkefælge vi afholder vores omkostninger?
· Hvordan får vi overbevist vores investorer i realismen af vores strategier og mål?
· Kan vi styre efter markedsprognoser?
· Kan vi lade som om vi er alene på markedet?
· Skal vi behandle vores medarbejdere ens?
· Hvad betyder det at vi tilpasser medarbejdersammensætningen?
· Hvad betyder konkurrenternes tiltag for os?
· Holder vores strategier?
· Gør vi det vi siger? Hvad betyder det når vi ikke gør det vi siger?
· Hvordan kendes et ”godt” mål?
· Hvordan matcher vi forretningsstrategi med kompetencestrategi?
· Hvad betyder image for virksomheden?
· Bevidsthed om værdier?
· Hvordan omsætter vi værdier til daglig drift?
· Hvordan får vi fat i de rigtige medarbejdere?
· Hvordan skaffer vi tilstrækkeligt med ordre?
· Hvorledes styrer vi økonomi og regnskab?
· Og mange flere spørgsmål!!!

Detailbeskrivelser af de enkelte elementer, der indgår i spillet:

De nedenstående elementer vil kunne trækkes ind i spillet efter målgruppens behov. Det vil således ikke være hensigtsmæssigt, at alle elementer inddrages i et enkelt spil, da det vil fremstå så komplekst, at det pædagogiske udbytte af spillet vil blive sløret. Det anbefales derfor, at man under hensyn til målgruppens nøjere klarlagte behov, inddrager de emner – dilemmaer – fagområder eller teorier, der passer til de givne deltagere. Gennem den obligatoriske certificering, der følger den enkelte spilleder, vil denne blive nøje introduceret i, hvorledes disse emner sættes i spil i styreprogrammet og hvorledes man bør infiltrere emnerne i selve grundspillet. Nedenstående vil dog give et indblik i, hvilke muligheder der ligger i grundspillet alene.

Markedsføring

Ide
At virksomheden /deltagerne oplever hvorledes markedsføringstiltag påvirker virksomhedens salg og konkurrenceevne.

Mål
Målet er at give deltagerne et konkret indblik i, hvorledes anvendelsen af handlingsparametrene pris og reklame er med til at styre en virksomheds salg og omsætning.

Udbytte
Få inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:

· Hvor stor betydning har det, at vi markedsfører os?
· Hvad betyder det, når konkurrenterne markedsfører sig?
· Hvad betyder markedsføringen for vores markedsposition?
· Kan overdreven markedsføring betale sig?
· Hvilke parametre vil vi satse på?
· Hvordan kan teoretiske modeller omsættes til faktisk anvendelse?
· Hvilken betydning kan det have at være markedsleder?
· Hvorfor er det vigtigt at lægge markedsføringsmæssige strategier?

Driftsøkonomi

Ide
At give deltagerne en forståelse af de driftsøkonomiske drivkræfter i og omkring en virksomhed

Mål
At give deltagerne en forståelse af virksomhedens samspil med andre aktører i omverdenen – såsom, Finansieringskilder, Revisorer, Konkurrenter, Kunder, politisk intervention m.m. Samtidig er det et mål at give deltagerne en forståelse af godt købmandskab, dvs. en forståelse af, hvad der overvejes i forbindelse med at sikre en virksomheds lønsomhed.

Udbytte

· Få inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:
· Hvorledes kan vi finansiere virksomhedens kapitalbehov?
· Hvad koster det?
· Hvorfor er det vigtigt at sikre et positivt dækningsbidrag?
· Hvordan kan man arbejde hensigtsmæssigt på kortsigt? Og på lang sigt?
· Hvorfor kan det være af interesse for os, at f.eks. EU kommer med nye direktiver?
· Hvorledes påvirker vores tiltag virksomhedens økonomiske situation?
· Hvornår skal der investeres?
· Hvilken betydning har omverdenen for vores situation og dermed vores strategier?

Regnskab

Ide
At give deltagerne en grundlæggende forståelse af et driftsregnskab, herunder såvel resultatopgørelse, balance, likviditetsregnskab og investeringskalkuler.

Mål
Målet er at give deltagerne en forståelse for likviditetens afgørende betydning for en virksomheds handlemuligheder, og dermed anvendeligheden af likviditetsanalyser. Målet er ligeledes at give deltagerne en forståelse af de grundlæggende principper for regnskabsførelse og nøgletal.

Udbytte
· Få inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:
· Hvordan udarbejdes en resultatopgørelse?
· Hvad viser en resultatopgørelse?
· Hvad viser en balance?
· Hvad skal vi bruge en balance til?
· Hvorfor bliver der arbejdet med nøgletal?
· Hvad kan nøgletal bruges til?
· Hvordan måler vi virksomhedens tilstand?
· Hvorfor kan vi ikke bare bede om flere penge?
· Hvad betyder det at have store lån?
· Hvorfor er det nødvendigt at udarbejde likviditetsanalyser?

Strategi

Ide
At deltagerne opnår bevidsthed om hvilke parametre der bør indgå i strategiovervejelserne her & nu og løbende. At træne deltagerne i at omsætte viden om organisation, marked og kernekompetencer til bevidste strategier.

Mål
Målet er at bevidstgøre deltageren om forskellen mellem strategisk analyse og strategi, samt at reagere hensigtsmæssigt på konkurrent- og markedsinformation som impuls til strategikorrektioner/omlægning.

Udbytte
· Få inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:
· Hvordan udarbejder man strategier, når de skal efterleves?
· Hvilke strategiske modeller er anvendelige?
· Hvad betyder det at følge en strategi frem for en anden?
· Hvilke strategier har konkurrenterne brugt for at nå deres position?
· Kan der være behov for en ændring af strategierne?
· Hvilken betydning får det, hvis man ikke holder sig til en planlagt strategi?

Personaleudvikling

Ide
At virksomheden bliver klar over medarbejdernes talentmasse og indflydelse på opnåelse af forretningsmål.

Mål
Målet er at give virksomheden en kvantitativ og kvalitativ indsigt i medarbejderne, ud fra forskellige parametre såsom motivation, kompetencer, alder & anciennitet, kulturbærere, intern & ekstern rekruttering, karriereudvikling og afvikling, livsaldre, livsstil m.m. og de heraf afledte krav til personaleledelse.

Udbytte
· Få inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:
· Hvilken betydning har en systematiseret udviklingsplan for den enkelte medarbejder?
· Hvad betyder det at jeg hyrer & fyrer – numerisk fleksibilitet?
· Hvad indflydelse har motivationsparametrene på effektiviteten?
· Hvad betyder alderssammensætningen for virksomhedens kultur og manøvredygtighed?
· Er der grund til at bruge tid på medarbejderudviklingssamtaler?
· Hvorledes afspejler værdigrundlaget – menneskesynet sig i personalepolitikken?

Udbytte

Få inspiration til svar på nedenstående spørgsmål:

· Hvilke værdier skal kendetegne vores virksomhed?
· Hvorledes integrere medarbejderne i beslutningsprocesserne?
· Hvilke magtfiltre skal vi være bevidste om i ledelsesudøvelsen?
· Hvorledes harmonerer det vi siger vi vil, med det vi gør?

Skriv eller ring til mig

Ring på 40 61 69 44 eller brug kontaktformularen